Facebook  Instagram  Google+

Kurs narciarstawa zjazdowego w MedActive

Narciarstwo to bezapelacyjnie najpopularniejszy sport zimowy, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Korony drzew pokryte śniegiem, bajeczny klimat i widoki oraz czyste, górskie powietrze, przyciągają na stoki miliony osób. Jednak żaden z narciarzy nie zostaje nim w pełnym tego słowa znaczeniu już podczas swojej pierwszej wizyty na stoku. Każda osoba potrafiąca szusować na nartach i czytająca ten tekst, zapewne zdaje sobie sprawę, jak istotne jest prawidłowe wyszkolenie przyszłego narciarza już na samym początku jego przygody z nartami. Wpojenie prawidłowych zasad ułożenia ciała czy techniki, w przyszłości może okazać się niezwykle cennym doświadczeniem, ułatwiającym radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Na kurs instruktora narciarstwa oferowany przez naszą placówkę zapraszamy osoby, które kochają górskie klimaty oraz bazując na swoich umiejętnościach, chcą uzyskać certyfikaty gwarantujące im późniejsze podjęcie pracy o charakterze instruktora narciarstwa. Kursanci, posiadając doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę udokumentowaną stosownymi legitymacjami będą mogli cieszyć się pracą, która sprawi im wiele satysfakcji. Kurs instruktora narciarstwa przygotuje ich także do pracy z przyszłymi podopiecznymi, aby mogli być dla nich ostoją i autorytetem podczas ich trudnych zapewne, początków z narciarstwem.

Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu, specjalność: narciarstwo zjazdowe wydaną przez Centrum Kształcenia Kadr Sportowych. Legitymacja wystawiana jest najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od zdania egzaminu! W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość przyspieszenia procedury wydania legitymacji. Dodatkowo absolwent otrzymuje suplement do dyplomu wraz z certyfikatem w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią placówki.

Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji WF (doskonalenie zawodowe nauczycieli). Legitymacje wydaje Akademia Mistrzostwa Sportowego, lub Centrum Kształcenia Kadr Sportowych następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska wydana przez CKKS jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora zgodnie z obecną ustawą!

Struktura kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

Część ogólna kursu instruktora (teoria) Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka): Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami, np.: opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona szkoła średnia
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
 • znajomość i bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach

Cena kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

Część specjalistyczna: Instruktor Rekreacji Ruchowej- 990zł. brutto Instruktor Sportu- 1190zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

Płatność ratalna jest możliwa: 100 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie. Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty. W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały do zajęć. Istnieje możliwość zakwaterowania na czas trwania kursu po atrakcyjnych cenach Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po zdanym egzaminie.

Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

 • Wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 • Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:
  Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
  52-131 Wrocław
  ul. Buforowa 4e
  mBank S.A.
  nr rachunku bankowego:
  08 1140 2004 0000 3702 6852 8371
  tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Zebrać wymagane dokumenty:

 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
 • Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
 • Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

 • liczba miejsc jest ograniczona.
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Planowany ogólny program kursu instruktora narciarstwa zjazdowego

 • historia, organizacja i infrastruktura narciarstwa na świecie i w Polsce
 • zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego
 • technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
 • zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe
 • sprzęt narciarski- dobór i konserwacja
 • bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym, niebezpieczeństwo gór,
 • rodzaje śniegu, typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc, kodeks narciarski
 • prawa i obowiązki instruktora
 • planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym
 • charakterystyka konkurencji narciarskich, organizacja, sędziowanie zawodów
 • organizacja wycieczek i rajdów
 • zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
 • ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.
Terminy dla miasta Świeradów Zdrój
Terminy weekendowe:

Brak terminów

Terminy tygodniowe:

od 28 stycznia do 02 lutego 2019
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.