Kurs na instruktora pływania

 Chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca wypełniając formularz zgłoszenia 
(jest to kurs instruktora sportu, specjalność: pływanie)

1.Uprawnienia kursu instruktora pływania
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora
sportu, specjalność: pływanie. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu
2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI
w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką
wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora pływania przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, 
na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego 
(podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem 
i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje
"CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów
i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska
jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

2. Struktura kursu instruktora pływania
Część ogólna kursu instruktora (teoria) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych)
kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora
rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym pisemnym.
Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach. 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka): 
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, 
zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminu zawodów,
przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej
kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora pływania
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na pierwszych zajęciach).
Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

4.Uczestnicy kursu instruktora pływania
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończoną szkołę średnią
- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- znajomość i bardzo dobra umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami
(na egzaminie końcowym są oceniane 3 style, skok startowy i nawroty).

5. Cena kursu instruktora pływania
Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej: 990zł brutto
Instruktor Sportu: 1190zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne,
skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. 
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje 
po zdanym egzaminie.

6.Procedura zgłoszenia kursu instruktora pływania
- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: PŁYWANIE, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Na pierwsze zajęcia należy zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora pływania
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy

8. Planowany ogólny program kursu instruktora pływania

- Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych 
i nawrotów. 
- Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego. 
- Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie. 
- Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
- Sport pływacki aktywnością całożyciową. 
- Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania. 
- Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.
- Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania. 
- Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim. 
- Podstawy biomechaniki pływania sportowego. 
- Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.
- Organizacja polskiego sportu pływackiego. 
- Przepisy pływania. 
- Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka. 
- Rola rozgrzewki w treningu pływackim. 
- Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej.
- Rola ćwiczeń oswajających z wodą. 
- Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi:
delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem. 
- Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów. 
- Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: 
kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.
- Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży. 
- Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży. 
- Pływanie niemowląt. 
- Podstawy ratownictwa wodnego 
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.


Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.


Zapoznaj się z naszym profilem google+
- Ocena:10 / 10