Kurs na instruktora pływania

Chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca wypełniając formularz zgłoszenia (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: pływanie)

1.Uprawnienia kursu instruktora pływania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu, specjalność: pływanie. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu
2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora pływania przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, 
na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego 
(podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem 
i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje
"CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów
i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska
jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

2. Struktura kursu instruktora pływania
Część ogólna kursu instruktora (teoria) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych)
kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora
rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym pisemnym.
Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach. 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka): 
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, 
zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminu zawodów,
przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej
kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora pływania
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na pierwszych zajęciach).
Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

4.Uczestnicy kursu instruktora pływania
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończoną szkołę średnią
- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- znajomość i bardzo dobra umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami
(na egzaminie końcowym są oceniane 3 style, skok startowy i nawroty).

5. Cena kursu instruktora pływania
Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej: 990zł brutto
Instruktor Sportu: 1190zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne,
skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. 
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje 
po zdanym egzaminie.

6.Procedura zgłoszenia kursu instruktora pływania
- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: PŁYWANIE, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Na pierwsze zajęcia należy zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora pływania
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy

8. Planowany ogólny program kursu instruktora pływania

- Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych 
i nawrotów. 
- Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego. 
- Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie. 
- Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
- Sport pływacki aktywnością całożyciową. 
- Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania. 
- Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.
- Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania. 
- Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim. 
- Podstawy biomechaniki pływania sportowego. 
- Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.
- Organizacja polskiego sportu pływackiego. 
- Przepisy pływania. 
- Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka. 
- Rola rozgrzewki w treningu pływackim. 
- Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej.
- Rola ćwiczeń oswajających z wodą. 
- Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi:
delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem. 
- Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów. 
- Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: 
kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.
- Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży. 
- Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży. 
- Pływanie niemowląt. 
- Podstawy ratownictwa wodnego 
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach. 


Terminy dla miasta Biała Podlaska
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Białystok
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Częstochowa
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Gdańsk
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Katowice
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018
Prowadzący:
mgr Sebastian Korus
Miejsce:
Basen Skałka, ul. Zubrzyckiego 38
Zajęcia odbywają się w Świętochłowicach.

zapisz się

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kielce
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Koszalin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kraków
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018
Prowadzący:
mgr Janusz Styrna
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny / Pływalnia, Ul. Rakowicka 27
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018
Prowadzący:
mgr Janusz Styrna
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny / Pływalnia, Ul. Rakowicka 27
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Lublin
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Łódź
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Olsztyn
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Poznań
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 20 października do 04 listopada 2018
Miejsce:
,

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018
Prowadzący:
mgr Maurycy Włoka
Miejsce:
Basen Chwiałka, ul. Spychalskiego 34

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Radom
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Rzeszów
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Szczecin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 12 do 16 listopada 2018
Prowadzący:
mgr Janusz Styrna
Miejsce:
,

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Warszawa
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Wrocław
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018
Prowadzący:
Bartłomiej Malinowski
Miejsce:
Sala szkoleniowa CKKS, ul. Buforowa 4e, 1 piętro, lok. 1

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018
Miejsce:
,

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.