Kurs na instruktora unihokeja

1.Uprawnienia kursu instruktora unihokeja
W zależności od rodzaju kursu (instruktor sportu lub instruktor rekreacji ruchowej) 
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora
sportu lub rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Legitymacja wystawiana 
jest max. w ciągu 2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje
CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem,
podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora unihokeja przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, 
na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego 
(podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem 
i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być
honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem
uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! 

2. Struktura kursu instruktora unihokeja
Część ogólna kursu instruktora (teoria 100 godzin) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich 
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części 
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych 
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem
ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach. 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka 150 godzin): 
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty (76 godzin). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie (44 godziny) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminu
zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego,
samodoskonalenie. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

Praktyki (40 godzin) - Praktyki instruktorskie w wybranej przez siebie placówce.
3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora unihokeja
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na pierwszych
zajęciach). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w Nowym Targu
w czerwcu 2015r.

4.Uczestnicy kursu instruktora unihokeja
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

5. Cena kursu instruktora unihokeja
Część specjalistyczna: 990zł. brutto
Część ogólna 350 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych 
(licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne
lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej
lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
posiadający państwową legitymacją instruktorską

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, przygotowanie
i wydanie legitymacji, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć,
wynajem obiektów sportowych. Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski
zdawany przed komisją. Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji
instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje
po zdanym egzaminie.

6.Procedura zgłoszenia kursu instruktora unihokeja
- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: UNIHOKEJ, imię i nazwisko kursanta
Spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Należy także zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora unihokeja
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
- koszt noclegów to około 30zł. os./doba lub 60zł z wyżywieniem
- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.