Kurs na instruktora windsurfingu - CAŁA POLSKA

Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację
instruktora rekreacji ruchowej lub sportu w danej specjalności, wydawaną przez
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych (uprawniającą do pracy w charakterze
instruktora oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim, pozwalający na podjęcie legalnej
pracy w krajach Unii Europejskiej.) Kurs instruktora windsurfingu przygotowuje kursantów do
pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach,
prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli). Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie 
wiadomości dla osób, które już zajęcia prowadzą.

1.Uprawnienia kursu instruktora windsurfingu
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora
sportu lub rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Legitymacja wystawiana 
jest max. w ciągu 2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje
CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu,
numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie
legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora windsurfingu przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, 
na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego 
(podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem 
i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje
Akademia Mistrzostwa Sportowego, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być
honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem
uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

2. Struktura kursu instruktora windsurfingu
Część ogólna kursu instruktora (teoria) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich 
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych 
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem
ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka): 
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się
egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne,
zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi
zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy,
opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi
kursu w wyznaczonym terminie.

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora windsurfingu
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na pierwszych
zajęciach). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

4.Uczestnicy kursu instruktora windsurfingu
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ukończoną szkołę średnią
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

5. Cena kursu instruktora windsurfingu
Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej: 890 zł brutto
Instruktor Sportu: 990zł. brutto
Część ogólna 200 zł brutto

RAZEM obie części:
IRR 1090 zł brutto
IS 1190zł. brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych 
(licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka 
i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak 
również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, przygotowanie
i wydanie legitymacji, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. 
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po 
zdanym egzaminie.

6.Procedura zgłoszenia kursu instruktora windsurfingu
- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: WINDSURFING, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Należy także zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora windsurfingu
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy
Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.