Prawdziwy kurs instruktora fitness

Chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca wypełniając formularz zgłoszenia  (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: fitness)

1.Uprawnienia kursu instruktora fitness


Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu, specjalność: fitness. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora fitness przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego  (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje "CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! 

2. Struktura kursu instruktora fitness


Część ogólna kursu instruktora (teoria)
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem
ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi
zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy,
opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi
kursu w wyznaczonym terminie.

3.Uczestnicy kursu instruktora fitness


Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie średnie
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim

4. Cena kursu instruktora fitness


Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej- 950zł. brutto
lub
Instruktor Sportu- 1050zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto (osoby po WF i TiR lub będący już instruktorami
innych dyscyplin są zwolnieni z tej opłaty)

Płatność ratalna jest możliwa:
200zł. przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów,
skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po
zdanym egzaminie.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin i wydanie legitymacji!!!

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora fitness


- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: FITNESS, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs(pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora fitness


- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.


7. Planowany ogólny program kursu instruktora fitness


1. Wprowadzenie do aerobiku - aerobik klasyczny
> podstawowe pojęcia: aerobik, wellness, gimnastyka i jej właściwości,
fitness, pilates,
> historia aerobiku i jego prekursorzy
> zasady prowadzenia zajęć
> indeks ćwiczeń zakazanych
> pozycje wyjściowe do ćwiczeń

2. ABT, ATC jako formy kształtowania sylwetki
> znaczenie pojęć : ABT, ATC
> organizacja zajęć
> umiejętność precyzyjnej demonstracji kroków i ćwiczeń siłowych
> ruchy i ćwiczenia ramion : zasadnicze i pośrednie położenia wyjściowe ramion
> ćwiczenia tułowia
> ćwiczenia nóg

3. Kształtowanie siły przy użyciu masy i funkcji przyboru- TBC, SHAPE
> zasady treningu z obciążeniem
> zasady bezpieczeństwa

4. HI-LOW COMBO jako kształtowanie koordynacji ruchowej
> pojęcie koordynacji ruchowej
> poziomy koordynacji ruchowej i podział zdolności koordynacyjnych
> omówienie podstawowych form zajęć przy muzyce do kształtowania koordynacji ruchowej:
- step aerobik
- hi-low combo
- hight impact
- low impact
- funky aerobic
- tae-bo
- latino aerobic

5. Nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć
(formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków,
samodzielna praca z muzyką)

6. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej poprzez STEP AEROBIK
> pojęcie i rodzaje wytrzymałości
> systemy pomiaru tętna
> właściwa intensywność treningu rekreacyjnego
> zasady bezpieczeństwa zajęć na stepie

7. Step a biomechaniczne podstawy ruchu

8. Gibkość- formy jej kształtowania-STRETCHING
Ćwiczenia wzmacniające: omówienie techniki, wykonywanie ćwiczeń
Budowa lekcji wzmacniającej
Rodzaje zajęć wzmacniających
Intensywność zajęć, obciążenia
Terminy dla miasta Biała Podlaska
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Białystok
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Bydgoszcz
Terminy weekendowe:

Brak terminów

Terminy tygodniowe:

13-18 maja 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Częstochowa
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Gdańsk
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Katowice
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
Prowadzący:
mgr Agnieszka Sobczak
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Kielce
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Kraków
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

11-26 maja 2019
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Lublin
Terminy weekendowe:

16-31 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019

zapisz się

11-26 maja 2019

zapisz się

15-30 czerwca 2019

zapisz się

13-28 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

25-30 marca 2019

zapisz się

08-13 kwietnia 2019

zapisz się

13-18 maja 2019

zapisz się

17-22 czerwca 2019

zapisz się

15-20 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Łowicz
Terminy weekendowe:

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

Brak terminów
Terminy dla miasta Łódź
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019
Prowadzący:
mgr Katarzyna Kowalska
Miejsce:
Natural FIT, ul. Zjazdowa 13, 91-610 Łódź
Zajęcia w soboty rozpoczynają się od godziny 13:00
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Olsztyn
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Poznań
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Radom
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Rzeszów
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Szczecin
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Warszawa
Terminy weekendowe:

23 lutego - 10 marca 2019
Prowadzący:
Katarzyna Pińska
Miejsce:
FORT- FITNESS, Modlińska 310/312
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

09-24 marca 2019

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się

Terminy dla miasta Wierchomla
Terminy weekendowe:

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz sięTerminy tygodniowe:

Brak terminów
Terminy dla miasta Wrocław
Terminy weekendowe:

09-24 marca 2019

zapisz się

06-28 kwietnia 2019
W weekend Wielkanocny nie ma zajęć.

zapisz się

25 maja - 08 czerwca 2019

zapisz się

06-21 lipca 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

18-23 marca 2019

zapisz się

01-06 kwietnia 2019

zapisz się

20-25 maja 2019

zapisz się

10-15 czerwca 2019

zapisz się

22-27 lipca 2019

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.